Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

Regulamin stanowi umowę zawartą pomiędzy AHK-2 , a Klientem korzystającym z usług.

1. - Właścicielem domeny www.kserofabryka.pl jest Mariuszem Giesek, prowadzący działalność gospodarczą w Gdańsku przy Al. Gen. Józefa Hallera 11/1, pod nazwą K2 Wysoka Jakość Mariusz Stanisław Giesek, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdańsk, pod numerem 58893, NIP 5841023321, REGON 190892258,zwaną w dalszej cześci K2, Drukarnią, AHK2, Usługodawcą .

2. - Kierownikiem zarządzającym firmą K2 jest Łukasz Żuchowski tel. 501 416 279.

3. - K2 prowadzi sprzedaż uslug poligraficznych tworzonych na zamówienie Kupującego.

4. - Niniejszy regulamin ma zastosowanie do produktów i usług zlecanych w drukarni K2.

5. - Wszystkie towary / usługi oferowane w K2 realizowane są wyłącznie na podstawie danych dotyczących zamawianego produktu określonych przez Klienta. Dane te muszą, zarówno pod względem formatu, jak i szczegółowej specyfikacji, odpowiadać normom opisanym w wymaganiach technicznych. W przypadku odstępstw dotyczących formatu zamawianego produktu bądź parametrów Usługodawca nie gwarantuje prawidłowego produktu. Klient zobowiązany jest do starannego sprawdzenia, czy specyfikacja jest zgodna z jego życzeniem i czy odpowiada parametrom określonym przez Usługodawcę . Usługodawca nie ma obowiązku sprawdzania przekazanych danych dotyczących zamówienia. Ryzyko związane z ewentualnymi wadami produktu, które powstały wskutek przekazania błędnych danych, ponosi wyłącznie Klient.

6. - Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 2 Procedura składania i realizacji zamówienia

1. - Przed przystąpieniem do złożenia zamówienia konieczne jest zapoznanie się z specyfikacją zawartą na stronie na stronie www.kserofabryka.pl w zakladce "Przygotowanie Pliku".

2. - Zamówienia przyjmowane są osobiście, u przedstawiciela firmy K2 lub za pośrednictwem maila k2@drukarniaprojektow.pl, w sposób określony w niniejszym regulaminie.

3. - Wysłanie zamówienia lub złożenie go w siedzibie bądź u przedstawiciela firmy K2 jest równoznaczne z akceptacją regulaminu K2.

4. - Czas realizacji usługi ustalany jest indywidualnie (z wyłaczeniem Klientów z podpisaną umową dot. komplekowej obsługi poligraficznej).

6. - Czas realizacji podajemy licząc tylko dni robocze.

7. - K2 czynne jest od Poniedziałku od 7:00 do Piątku do 24:00.

8. - Zlecenie przesłane lub dostarczone po godzinie 20:00 od Poniedziałku Do Piątku będą traktowane jako zlecenie przyjęte do realizacji dnia następnego o 7:00 rano.

9. - Zlecenia przesłane po godzinie 20:00 w Piątek będą traktowane jako przyjęte w Poniedziałek o 7:00 rano.

§ 3 Przygotowanie materiałów własnych do druku

1. - K2 nie odpowiada za treści zawarte w materiałach przesłanych przez klienta.

2. - K2 nie ponosi odpowiedzialności za błędy w dostarczonych przez klienta materiałach, jak również za dostarczenie materiałów niezgodnych ze specyfikacją dostępną na stronie www.kserofabryka.pl, a tym samym za powstałe błędy w druku, będące ich następstwem. Tym samym zaakceptowane przez Zamawiającego materiały obarczonych błędami nie podlegają reklamacji i podlegają realizacji w zaakceptowanej przez Zamawiającego formie.

3. - K2 nie ponosi odpowiedzialności za różnice kolorystyczne i błędy wynikające z konwersji przestrzeni barwnej innej niż CMYK (np. RGB, Pantone, HKS, itd.) do przestrzeni barwnej CMYK.

4. - Materiały przesłane do druku powinny być starannie przygotowane według specyfikacji zawartej na stronie na stronie www.kserofabryka.pl w zakladce "Przygotowanie Pliku".

5. - K2 nie ponosi odpowiedzialności za dostarczone, przesłane lub umieszczone na serwerze pliki graficzne. Po okresie 1 tygodnia w/w pliki są automatycznie usuwane.

§ 4 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar / usługę wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (faktura - oryginał dowodu zakupu).

2. Płatność za zamówiony towar / usługę może nastąpić:

- gotówką

- kartą

- przedpłatą na konto

- przelewem ( opcja dostępna tylko dla Klientów z podpisaną umową dot. komplekowej obsługi poligraficznej)

§ 5 Odstąpienie od umowy

1. Klientowi zlecającemu usługę nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Przedmiotem świadczenia jest rzecz o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Oferowane produkty są nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Świadczenia takie z uwagi na swój charakter nie mogą zostać zwrócone. (Ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta. art. 38 pkt 3 ustawy).

2. Klientowi zalupującemu towar przysługuje możliwość odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty zakupu towaru.

§ 6 Procedura reklamacji

1. - Reklamacja wniesiona po upływie 7 dnia od daty odbioru materiałów/usługi bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczenia.

2. - Reklamacje dotyczące jakości druku należy składać w siedzibie firmy przy ul. Hallera 11 lub drogą mailową poczta@kserofabryka.pl, podając nazwę zamówienia, zastrzeżenia oraz dołączając do wiadomości skan ( bądź zdjęcie ) otrzymanych druków.

3. - Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.

4. - Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres, chyba że Usługobiorca poda inny sposób.

5. - K2 może zażądać dostarczenia reklamowanego produktu na czas ropatrzenia reklamacji.

§ 7 Zasady odpowiedzialności

1. - Termin złożenia reklamacji upływa 7 dnia od dostarczenia Zamówienia.

2. - Reklamacje dotyczące jakości druku należy składać w siedzibie firmy przy ul. Hallera 11 lub drogą mailową poczta@kserofabryka.pl, podając nazwę zamówienia, zastrzeżenia oraz dołączając do wiadomości skan ( bądź zdjęcie ) otrzymanych druków.

3. - K2 dołoży wszelkich starań aby odpowiedzieć na reklamację w ciągu 24h licząc od momentu jej przesłania. Maksymalny czas odpowiedzi na reklamację to 14 dni roboczych.

4. - Odpowiedzialność K2 wobec kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona (art. 558 § 1 K.C.).

5. - K2 może zażądać dostarczenia reklamowanego produktu na czas ropatrzenia reklamacji.

6. - K2 nie ponosi odpowiedzialności za realizację zamówień obarczonych błędami, na skutek niewłaściwego, wadliwego przygotowania prac przez Zamawiającego, zarówno odnośnie treści, jak i jakości, jak również błędów w pracach zaakceptowanych przez Zamawiającego.

7. - K2 może zażądać dostarczenia reklamowanego produktu na czas ropatrzenia reklamacji.

8. - Reklamacje dotyczące różnicy kolorystyki wydruków z kolorystyką przesłanych plików do druku, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieni, nie stanowią podstawy do zwrotu i reklamacji towaru.

9. - Jeśli powodem reklamacji są różnice w kolorze w stosunku do oczekiwań Klienta, wówczas reklamacja może zostać uznana jedynie, jeśli przed rozpoczęciem druku został dostarczona do K2 przez Klienta proof (wzór kolorystyczny).

10. - Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zamówienie nie może przekroczyć 100% jego wartości.

 

back